Make your own free website on Tripod.com

        Home     ว็บไซต์ของวิทยาลัย       ทำเนียบอาจารย์ของแผนก      ทำเนียบศิษย์เก่า       ตำแหน่งที่ตั้งของแผนก       E-Learning  

                                        

 ทำเนียบอาจารย์ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์

         ชื่อ นายสุภา เหล็กกล้า
  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
  วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ , ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส) ปริญญาโทค.อ.ม(ไฟฟ้า-โทรคมนาคม)
  หน้าที่พิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

  
        ชื่อ นายบุญเพิ่ม มงคลทวีวัฒน์
  ตำแหน่ง ครู คศ.2
 วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ , ปม. อิเล็กทรอนิกส์ , วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)   
  ปริญญาโท ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  

          ชื่อ นายชัชวาลย์ ไชยราช
   ตำแหน่ง ครู คศ.2
  วุฒิการศึกษา ปวส. โทรคมนาคม , ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) ,
  ปริญญาโท ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานพัสดุ

 

         ชื่่อ นายชิงชัย ศรีสุรัตน์
์   ตำแหน่ง ครู คศ.2ิ    
  วุฒิการศึกษา ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ , ปม.อิเล็กทรอนิกส์ , ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ,   
  ปริญญาโท กศ.ม. (บริหารการศึกษา
  หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
        ชื่อ นายฤทธิ์เดช   บุญตา
   ตำแหน่ง ครู คศ.2
  วุฒิการศึกษา ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ , วท.บ.(อิเล็กทรอนิกส์)
   ห้องพัก 521

         ชื่อ นายรุ่งศักดิ์ ตั้งวงษ์
   ตำแหน่ง ครู คศ.2 
  วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กส์ทรอนิกส์ , คอ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร)
  ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
  หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 

        ชื่อ นายสนองศิลป์ ศิริโสม
  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
  วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ , วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
  ห้องพัก 521

        ชื่อ นายธนุตม์ บุปผาสังข์
  ตำแหน่ง ครู คศ.1
  วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ , คบ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
  ห้องพัก 521

 

        ชื่อ นายจักรวาล ทรงวิชัย
   ตำแหน่ง ครู คศ.1
  วุฒิการศึกษาปวส. อิเล็กทรอนิกส์ , วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
   ห้องพัก 521
       ชื่อ นายกิตติพงษ์ แสงพันธ์
  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
  วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ , วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
  หน้าที่พิเศษ 521
       ชื่อ นาย จักรพงษ์ แก่นแก้ว
  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
  วุฒิการศึกษาปวส. อิเล็กทรอนิกส์ , ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
  ห้องพัก 521

       ชื่อ นายวรวัตน์ บุญดี
  ตำแหน่ง ครู คศ.2  
 วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ , ค.อ.บ. ( ) , ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
  หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

        ชื่อ นายวุฒิชัย อาทิตย์ตั้ง
   ตำแหน่ง ครู คศ.1 
  วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ , ปทส. (อิเล็กทรอนิกส์) ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า-โทรคมนาคม)
  หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

                                                                                                                                               

        ชื่อ นายวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร
  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
  วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ , ค.อ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
  ปริญญาโท ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-โทรคมนาคม)

        ชื่อ นายพงศ์สูรย์ ตรีแสน
   ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ 
  วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ , วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   ปริญญาโท บธ.ม.บริหารการจัดการ
   ห้องพัก 521

 

         ชื่อ นายนัทธี คันทา
    ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ 
   วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
    ห้องพัก 521

 

       ชื่อ นายอภิชน แสวงดี
  ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
  วุฒิการศึกษา อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
  ห้องพัก 521

        ชื่อ นายชโรธร แก่นจำปา
  ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ  
  วุฒิการศึกษา   วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์ 
  ห้องพัก 521